Bases Concurs

BASES CONCURS CAT:

Apartats i Requisits.

1.- PARTICIPANTS:

Podrà presentar-se qualsevol persona major de 18 anys o més, de qualsevol nacionalitat, i que posseeixin un repertori per a ser interpretat en directe que pugui durar fins als 30 minuts. Les cançons que es presentin al concurs han de ser de producció pròpia.

Sonomav no cobreix desplaçaments ni allotjament.


2.- Els participants no poden tenir material musical enregistrat amb cap companyia discogràfica ni cap contracte discogràfic en vigor. En cas que tinguessis un disc publicat ha d’haver estat autoeditat o bé publicat per un netlabel o un segell discogràfic emergent.


3.- Els participants es comprometen, en cas de ser seleccionats, a executar una actuació en directe a la FESTA del Sonomav.


4.- Els artistes presentats al concurs garanteixen que posseeixen els drets d’interpretació i autoria de les peces presentades, i cedeixen a sonomav els drets promocionals i no comercials de les obres per tal de reproduir-los a través d’Internet i/o, amb caràcter promocional i no lucratiu, a ràdio i televisió, eximint a l’organització de sonomav de qualsevol responsabilitat o reclamacions de tercers.

5.- No es toleraran actituds feixistes, sexistes, racistes, homòfobes i/o trànsfobes en les pistes presentades. Qualsevol mena d’actitud que l’organització consideri inacceptable serà motiu de desqualificació del concurs.

6.- Els artistes presentats al concurs accepten aquestes bases i es comprometen a presentar, en cas de ser finalistes o guanyadors, tota la documentació necessària, que acrediti que compleixen els requisits del concurs. En cas contrari, no se’ls concedirà cap premi.


FASES I SELECCIÓ:

Cada participant s’haurà d’inscriure on-line omplint un formulari a través de


Cada participant haurà de presentar de 2 a 4 tracks originals en format mp3 (mínim 124 Kbps) a través de la plataforma www.wetransfer.com al formulari penjat a la web i, si tenen, link a plataformes musicals (bandcamp, soundcloud o spotify).
Els grups o solistes podran inscriure’s fins les 23.59 h. del diumenge 10 d’abril del 2022.

PRIMERA FASE: INSCRIPCIÓ ONLINE

I.- D’entre totes les candidatures, l’organització seleccionarà els 4 projectes que actuarán en directe a la gala Sonomav el dijous 28 de abril del 2022 a la Sala VOL (Horari per concretar).

II.- Les quatre propostes finalistes s’anunciaran el divendres 15 d’abril del 2022 a través de la web i les xarxes socials.

III.- L’organització també podrà seleccionar altres projectes com a reserva per a substituir als guanyadors en cas que hi hagués qualsevol tipus de problema.


El nom d’aquests guanyadors de reserva no es farà públic a no ser que hagin de substituir als primers elegits.

SEGONA FASE: SELECCIÓ SEMIFINAL

I.- D’entre totes les candidatures, l’organització seleccionarà els 4 projectes que actuarán en directe a la gala Sonomav el dijous 28 de abril del 2022 a la Sala VOL (Horari per concretar).

II.- Les quatre propostes finalistes s’anunciaran el divendres 15 d’abril del 2022 a través de la web i les xarxes socials.

III.- L’organització també podrà seleccionar altres projectes com a reserva per a substituir als guanyadors en cas que hi hagués qualsevol tipus de problema. El nom d’aquests guanyadors de reserva no es farà públic a no ser que hagin de substituir als primers elegits.

TERCERA FASE: ACTUACIÓ I FINAL
Després de les respectives actuacions en directe dels grups finalistes es procedirà a l’entrega de premis.

BASES CONCURSO ESP:

Apartados y Requisitos.

1.- PARTICIPANTES: Podrá presentarse cualquier persona mayor de 18 años o más, de cualquier nacionalidad, y que posean un repertorio para ser interpretado en directo que pueda durar hasta los 30 minutos. Las canciones que se presenten al concurso tienen que ser de producción propia.

Sonomav no cubre desplazamientos ni alojamientos.

2.- Los participantes no pueden tener material musical registrado con ninguna compañía discográfica ni ningún contrato discográfico en vigor. En caso de que tuvieras un disco publicado tiene que haber sido autoeditado o bien publicado por un netlabel o un sello
discográfico emergente.

3.- Los participantes se comprometen, en caso de ser seleccionados, a ejecutar una actuación en directo en la FIESTA del Sonomav.

4.- Los artistas presentados al concurso garantizan que poseen los derechos de interpretación y autoría de las piezas presentadas, y ceden a sonomav los derechos promocionales y no comerciales de las obras para reproducirlos a través de Internet y/o, con carácter promocional y no lucrativo, a radio y televisión, eximiendo a la organización de sonomav de cualquier responsabilidad o reclamaciones de terceros.


5.- No se tolerarán actitudes fascistas, sexistas, racistas, homófobas y/o tránsfobas en las pistas presentadas. Cualquier tipo de actitud que la organización considere inaceptable será motivo de descalificación del concurso.


6.- Los artistas presentados al concurso aceptan estas bases y se comprometen a presentar, en caso de ser finalistas o ganadores, toda la documentación necesaria, que acredite que cumplen los requisitos del concurso. En caso contrario, no se los concederá ningún premio.

FASES Y SELECCIÓN:

PRIMERA FASE: INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

Cada participante se tendrá que inscribir en línea llenando un formulario a través de


Cada participante tendrá que presentar de 2 a 4 tracks originales en formato mp3 (mínimo 124 Kbps) a través de la plataforma www.wetransfer.com al formulario colgado en la web y, si tienen, link a plataformas musicales (bandcamp, soundcloud o spotify).
Los grupos o solistas podrán inscribirse hasta las 23.59 h. del domingo 10 de abril del 2022.

SEGUNDA FASE: SELECCIÓN SEMIFINAL

I.- De entre todas las candidaturas, la organización seleccionará los 4 proyectos que actuarán en directo a la gala Sonomav el jueves 28 de abril del 2022 en la Sala VOL (Horario para concretar).


II.- Las cuatro propuestas finalistas se anunciarán el viernes 15 de abril del 2022 a través de la web y las redes sociales.


III.- La organización también podrá seleccionar otros proyectos como reserva para sustituir a los ganadores en caso de que hubiera cualquier tipo de problema.


El nombre de estos ganadores de reserva no se hará público a no ser que tengan que sustituir a los primeros elegidos.

TERCERA FASE: ACTUACIÓN Y FINAL
Después de las respectivas actuaciones en directo de los grupos finalistas se procederá a la entrega de premios.